Học Arduino_Dự án 70: Hệ thống báo động kết hợp mã khóa

No Comments

I.Trong dự án này bạn sẽ

Thiết kế một hệ thống có thể báo động khi có người đến gần bằng cách khởi động còi bíp,chỉ đến khi bạn nhập password thì hệ thống mới dừng và còi bíp ngừng hoạt động.

Trên bàn phím ta sẽ dùng 2 phím A và B như những phím chức năng, khi muốn hệ thống hoạt động ta sẽ nhấn phím A và sau 10s chuông sẽ bắt đầu hoạt động. Khi có người đến gần,chuông sẽ kêu và khi đó,nếu biết password bạn sẽ nhập password và nhấn phím *, muốn thay đổi password bạn chọn phím B. Password theo nhưng trong chương trình ta viết sẽ gồm 4 kí tự.

II.Phần cứng

Tất cả các thành phần linh kiện và thiết bị trong dự án ta sẽ tìm được trong hầu hết các cửa hàng hay trang web về bán linh kiện.

Số tt Tên sản phẩm Số lượng(cái) Giá tiền(đồng) Tổng tiền(đồng)
1 Ma trận phím 4×4 1 18000    207000
2 LCD 16×2 1 25000
3 Board Arduino Uno 1 130000
4 Công tắc 1 5000
5 Jack cắm nguồn 1 1000
6 Cảm biến siêu âm HC-SR04 1 25000
7 Còi bíp 1 3000

 

III.Kết nối mạch

IV.Chương trình

/*

* Arduino Security and Alarm System

*

* by Dejan Nedelkovski,

* www.HowToMechatronics.com

*

*/

 

#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library

#include <Keypad.h>

 

#define buzzer 8

#define trigPin 9

#define echoPin 10

 

long duration;

int distance, initialDistance, currentDistance, i;

int screenOffMsg =0;

String password=”1234″;

String tempPassword;

boolean activated = false; // State of the alarm

boolean isActivated;

boolean activateAlarm = false;

boolean alarmActivated = false;

boolean enteredPassword; // State of the entered password to stop the alarm

boolean passChangeMode = false;

boolean passChanged = false;

 

const byte ROWS = 4; //four rows

const byte COLS = 4; //four columns

char keypressed;

//define the cymbols on the buttons of the keypads

char keyMap[ROWS][COLS] = {

{‘1′,’2′,’3′,’A’},

{‘4′,’5′,’6′,’B’},

{‘7′,’8′,’9′,’C’},

{‘*’,’0′,’#’,’D’}

};

byte rowPins[ROWS] = {14, 15, 16, 17}; //Row pinouts of the keypad

byte colPins[COLS] = {18, 19, 20, 21}; //Column pinouts of the keypad

 

Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keyMap), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)

 

void setup() {

lcd.begin(16,2);

pinMode(buzzer, OUTPUT); // Set buzzer as an output

pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output

pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input

}

 

void loop() {

if (activateAlarm) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Alarm will be”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“activated in”);

 

int countdown = 9; // 9 seconds count down before activating the alarm

while (countdown != 0) {

lcd.setCursor(13,1);

lcd.print(countdown);

countdown–;

tone(buzzer, 700, 100);

delay(1000);

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Alarm Activated!”);

initialDistance = getDistance();

activateAlarm = false;

alarmActivated = true;

}

 

if (alarmActivated == true){

currentDistance = getDistance() + 10;

if ( currentDistance < initialDistance) {

tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal

lcd.clear();

enterPassword();

}

}

 

if (!alarmActivated) {

if (screenOffMsg == 0 ){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“A – Activate”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“B – Change Pass”);

screenOffMsg = 1;

}

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed ==’A’){        //If A is pressed, activate the alarm

tone(buzzer, 1000, 200);

activateAlarm = true;

}

else if (keypressed ==’B’) {

lcd.clear();

int i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

tempPassword = “”;

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Current Password”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“>”);

passChangeMode = true;

passChanged = true;

while(passChanged) {

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed != NO_KEY){

if (keypressed == ‘0’ || keypressed == ‘1’ || keypressed == ‘2’ || keypressed == ‘3’ ||

keypressed == ‘4’ || keypressed == ‘5’ || keypressed == ‘6’ || keypressed == ‘7’ ||

keypressed == ‘8’ || keypressed == ‘9’ ) {

tempPassword += keypressed;

lcd.setCursor(i,1);

lcd.print(“*”);

i++;

tone(buzzer, 2000, 100);

}

}

if (i > 5 || keypressed == ‘#’) {

tempPassword = “”;

i=1;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Current Password”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“>”);

}

if ( keypressed == ‘*’) {

i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

if (password == tempPassword) {

tempPassword=””;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Set New Password”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“>”);

while(passChangeMode) {

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed != NO_KEY){

if (keypressed == ‘0’ || keypressed == ‘1’ || keypressed == ‘2’ || keypressed == ‘3’ ||

keypressed == ‘4’ || keypressed == ‘5’ || keypressed == ‘6’ || keypressed == ‘7’ ||

keypressed == ‘8’ || keypressed == ‘9’ ) {

tempPassword += keypressed;

lcd.setCursor(i,1);

lcd.print(“*”);

i++;

tone(buzzer, 2000, 100);

}

}

if (i > 5 || keypressed == ‘#’) {

tempPassword = “”;

i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Set New Password”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“>”);

}

if ( keypressed == ‘*’) {

i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

password = tempPassword;

passChangeMode = false;

passChanged = false;

screenOffMsg = 0;

}

}

}

}

}

}

}

}

 

void enterPassword() {

int k=5;

tempPassword = “”;

activated = true;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(” *** ALARM *** “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Pass>”);

while(activated) {

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed != NO_KEY){

if (keypressed == ‘0’ || keypressed == ‘1’ || keypressed == ‘2’ || keypressed == ‘3’ ||

keypressed == ‘4’ || keypressed == ‘5’ || keypressed == ‘6’ || keypressed == ‘7’ ||

keypressed == ‘8’ || keypressed == ‘9’ ) {

tempPassword += keypressed;

lcd.setCursor(k,1);

lcd.print(“*”);

k++;

}

}

if (k > 9 || keypressed == ‘#’) {

tempPassword = “”;

k=5;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(” *** ALARM *** “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Pass>”);

}

if ( keypressed == ‘*’) {

if ( tempPassword == password ) {

activated = false;

alarmActivated = false;

noTone(buzzer);

screenOffMsg = 0;

}

else if (tempPassword != password) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Wrong! Try Again”);

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(” *** ALARM *** “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Pass>”);

}

}

}

}

// Custom function for the Ultrasonic sensor

long getDistance(){

//int i=10;

 

//while( i<=10 ) {

// Clears the trigPin

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

 

// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

 

// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

 

// Calculating the distance

distance = duration*0.034/2;

//sumDistance += distance;

//}

//int averageDistance= sumDistance/10;

return distance;

 

}

V.Nguồn tham khảo

15+ Arduino Projects Ideas with DIY Instructions

 

 

 

Sản phẩm được quan tâm

Nhận bài viết mới

Các bài viết chia sẻ đến cộng đồng rất chât lượng, mang lại rất nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào của chung tối, hãy đăng ký để nhận bài viết mới qua Mail của bạn

Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết nào!

Fields marked with an * are required

Danh mục
More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment